Home » เอาตัวรอดด้วยทฤษฎีเกม by นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์
เอาตัวรอดด้วยทฤษฎีเกม นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์

เอาตัวรอดด้วยทฤษฎีเกม

นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์

Published
ISBN :
144 pages
Enter the sum

 About the Book 

อธิบายเกียวกับทฤษฎีเกม ของ จอหน แนช ในรูปแบบทีคอนขางเขาใจไดงายMoreอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีเกม ของ จอห์น แนช ในรูปแบบที่ค่อนข้างเข้าใจได้ง่าย