Home » عصر اساطیری تاریخ ایران by حسن پیرنیا
عصر اساطیری تاریخ ایران حسن پیرنیا

عصر اساطیری تاریخ ایران

حسن پیرنیا

Published 2009
ISBN :
Paperback
179 pages
Enter the sum

 About the Book 

عصر اساطیر ایران چنان گستردگی و غنایی دارد که از قرنهاست توجه پژوهشگران را در سراسر جهان برانگیخته است و حاصل این توجه آثار فراوانی است که به زبانهای مختلف در جهان تألیف شده است.این بار حسن پیرنیا، پژوهشگر ایرانی روایت خود را از این عصر بازگو میکند.Moreعصر اساطیر ایران چنان گستردگی و غنایی دارد که از قرن‌هاست توجه پژوهشگران را در سراسر جهان برانگیخته است و حاصل این توجه آثار فراوانی است که به زبان‌های مختلف در جهان تألیف شده است.این بار حسن پیرنیا، پژوهشگر ایرانی روایت خود را از این عصر بازگو می‌کند.